cargo
air cargo

Ýükleri eltip bermek – siziň üçin

Ýükleri gyssagly ýagdaýda eltmelimi? Otly, ýük awtoulagy, uçar, – özüňiz saýlaň! Biz uly höwes bilen siziň aýdan marşrudyňyza eltip bermäni amala aşyrarys:

 • gyssagly resminamalar,
 • awtoulaglar, otlular, ýahtalar we beýleki transprot serişdeleri üçin şaýlar,
 • tiz zaýalanýan önümler,
 • dürli ulanyşdaky harytlar,
 • dermanlar we ýaşaýyş-durmuş himiýasy,
 • diri jandarlar we ösümlikler,
 • agregatlar, has dogrusy jemlenen mehanizmler,
 • kompýuterler we tehniki enjamlar,
 • abzallar, enjamlar we dürli ulanyşdaky gaňyrçaklar,
 • gurluşyk we bezeg harytlary,
 • ýaşaýyş-durmuş enjamlary we elektronika,
 • öý goşlary, bezeg harytlary,
 • teatr bezegleri we rekwizit,
 • sergi synlamlary we esbaplar,
 • gymmatlyklar, antikwariat,
 • sport esbaplary,
 • saz gurallary,
 • uly göwrümli ýükler.

Eger-de siz ýüküňiziň transport üsti bilen ugratsa bolýanyny ýa-da bolmaýanyny bilmeseňiz, bu soragy Cofrance SARL kompaniýasynyň menejerine beriň. Biziň toparymyzda ýokary tejribeli hukukçylar işleýärler, olar gerekli resminamalary taýýarlap, islendik jedeli müşderiniň peýdasyna çözerler.

Nähili transport saýlamaly

Какой самый быстрый и надежный способ доставки? Это самолет или вертолет! Он подходит для всех видов грузов, даже опасных или крупногабаритных. Территория полетов не ограничена!

Ведущий европейский авиационный брокер AVIAV TM (Cofrance SARL) (Франция, Ницца) оперативно предоставит самолет или вертолет по нужному маршруту. Закажите воздушное судно онлайн, и оно транспортирует ваши вещи, товары, документы или оборудование в тот же день.

Клиент сам назначает время и маршрут, а AVIAV TM (Cofrance SARL) организует авиагрузоперевозки от начала до конца. Перелет возможен по любому направлению  внутри вашей страны или за границу.

cargo2
cargo3

Nähili transport saýlamaly

Eltmäniň iň amatly we ygtybarly usuly haýsy? Bu uçar we dikuçardyr! Olar ýükleriň ähli, hat-da howply we uly göwrümli görnüşlerine hem laýykdyr. Uçuşlaryň meýdany çäksizdir!

Ýewropanyň öňdebaryjy awiasion dellal kompaniýasy AVIAV TM (Cofrance SARL) (Fransiýa, Nissa) çalasyn ýagdaýda gerekli marşrut boýunça uçar we dikuçar hödürlär. Howa gämisini internet üsti bilen buýruň, we ol siziň goşlaryňyzy, harytlaryňyzy, resminamalaryňyzy we enjamlaryňyzy şol gün äkider.

Müşderiniň özi wagty we marşrudy kesgitleýär, AVIAV TM (Cofrance SARL) bolsa awiaýükeltmesini başdan-aýaga gurnap berer. Uçuş öz ýurduňyzyň içinde ýa-da daşary ýurda amala aşyrylyp bilner.

Internet üsti bilen ýükleriň eltilmesini nädip buýurmaly?

Berlen internet sahypadaky nusgany dolduryň. Şulary görkeziň:

 • uçuşyň we gonuşyň nokatlaryny we howa menzilini,
 • reýsiň senesini,
 • ýüküň görnüşini,
 • ýüküň takmynan agramyny, uzynlygyny, inini we beýikligini,
 • goşmaça hyzmatlary,
 • habarlaşmak üçin maglumatlary.

AVIAV TM (Cofrance SARL) menejeri tiz wagtda  reýsiň nyrhyny işläp çykarar we siz bilen habarlaşyp, eltmäni jikme-jik anyklar. Köp basgançakly gorag ulgamy bolan häzirkizaman internet hyzmatlarynyň üsti bilen siz ylalaşyk baglaşyp we tölegi ýerine ýetirip bilersiňiz.

Ýükleri uçar bilen eltmek – bu oňaýly we amatly!

Eltmäniň howa gämisi bilen ýerine ýetirilmegini gurnamak

Siz internet sahypada arza goýup AVIAV TM (Cofrance SARL) işgäri bilen detallary ylalaşarsyňyz.

AVIAV TM (Cofrance SARL) menejeri resminamalary taýýarlar we reýse rugsat alar.

Biz size rahat howa gämisisni hödürleýäris: nyrha görä özüňiz saýlap bilersiňiz, şeýle hem eltmäniň düzgünlerini ulanyp bilersiňiz.

Ylalaşyk baglanyşmak we töleg etmek.

Ýükleriň uçar bilen daşalmasy: awiasion eltmäni «gapydan-gapa»

cargo6
cargo4

AVIAV TM (Cofrance SARL) aşakdaky logistiki hyzmatlary hödürleýär:

 • ýükleriň ofisden, jaýdan, ammardan çykarylmasy,
 • ölçemek, gaplamak, bellik etmek,
 • ýükleriň ätiýaçlandyrylmasy,
 • howa menziline çenli transfer,
 • howa gämisine ýükleri mündürmek,
 • ýüküň şol görnüşi üçin bortda amatly şertleri döretmek,
 • müşderiniň ýüküni internet arkaly yzarlamak ygtyýarlygy,
 • gonuş howa menzilinde garşylamak,
 • gümrük proseduralary,
 • kabul edijiniň gapysyna çenli transfer,
 • gapdan çykarmak, ýygnamak, gurnap bermek.

Müşderi özüne gerek hyzmatlary saýlaýar we diňe şolary töleýär. AVIAV TM (Cofrance SARL) müşderä nähili uçaryň, dikuçaryň, goşmaça hyzmatlaryň gerekdigini özbaşdak kesgitlemäge mümkinçilik berýär. Ýükleriň awiaeltilmesi gije-gündiz amala aşyrylýar.

Biz size ýükleriň içerki we halkara awiaeltilmesini dünýäniň öňdebaryjy öndürijileriniň uçarlarynda ýerine ýetirmegi hödürleýäris:

 • Airbus, Boeing, Bombardier,Embraer, Sukhoi Superjet, Pilatus,  Fokker, Saab, Cessna,  Dassault Aviation, Gulfstream, Beechcraft,

Dikuçarlar:

 • Robinson, Mi, Airbus Eurocopter, Вell, Sikorsky, Agusta, Lycoming, Enstrom, RotorWay Exec, McDonnel-Douglas,

754 awiakompaniýalary we hususy şahslar bilen hyzmatdaşlyk edýäris.

AVIAV TM (Cofrance SARL) hususy şahslar we guramalar bilen iş salyşýar. Awiasion dellaly buýurmalaryň ähli görnüşlerini ýerine ýetirýär:

 • bir gezeklik,
 • gaýtalanýan,
 • yzygider,
 • mydamalyk

Her bir görnüşde biz müşderi üçin gerek bolan hyzmatdaşlyk meýilnamasyny düzýäris.

Ýükleriň içerki we halkara awiaeltilmeleri – işewürligi kämilleşdirmek we şahsy üstünliklere ýetmek üçin iň gowy usul.

Näme üçin AVIAV TM (Cofrance SARL)?

AVIAV TM (Cofrance SARL) – fransuz kompaniýasy, esasy ofisi Nissada ýerleşýär. Awiasion dellalynyň dünýäniň 117 ýurdunda wekiliýeti bar: Ýewropanyň ähli ýurtlary, Aziýanyň 20-den gowrak ýurdy, Demirgazyk we Günorta Amerikanyň, Afrikanyň, Awstraliýanyň we Okeaniýanyň iň iri döwletleri. Ýükleriň awiaeltilmesi – biziň işimiziň esasy ugurlarynyň biridir.

 1. Ýük awiasiýasynda iş tejribesi – 10 ýyldan gowrak.
 2. Ýükleri eltmek üçin uçarlaryň we dikuçarlaryň bazasy – 100 müňden gowrak howa gämileri.
 3. Planetanyň 5 yklymyndaky awiakompaniýalar we howa menzilleri bilen hyzmatdaşlyk.
 4. Ýokary derejeli awiasion hukukçylarynyň hususy topary.
 5. 100% goragly häzirkizaman internet hyzmatlary.
 6. Gapydan gapa – ýükleriň eltilmesiniň doly gurnalmagy.
 7. AVIAV TM (Cofrance SARL) – abraýly halkara awiasion guramalarynyň agzasy
 • EBAA (European Business Aviation Association – Ýewropanyň Işewürlik Awiasiýa Assosiasiýasy),
 • NBAA (National Business Aviation Association – Milli Işewürlik Awiasiýa Assosiasiýasy),
 • Wyvern Ltd. и ARGUS International (uçuşlaryň howpsuzlyk standartlarynyň berk berjaý edilmegi),
 1. Biz şulara kepil geçýäris:
 • hyzmatdaşlygyň rahatlygy,
 • elýeter nyrhlar,
 • eltmäniň maksimal gysga wagty,
 • berk gizlinlik,
 • 100% finans hasabaty,
 • müşderä we onuň ýagdaýyna salyhatly çemeleşmek,
 • ýüklere seresaplylyk bilen çemeleşmek,
 • ýerbe-ýerlik, jogapkärçilik,
 • awiasion kanunçylygynyň berk berjaý edilmegi.

AVIAV TM (Cofrance SARL) bilen siziň ýükleriňiz ideal ýagdaýda, öz wagtynda eltilmeli ýerine eltiler.

cargo7
cargo5